Cho thuê thiết bị, dây chuyền công nghiệp

 
  • Thương mại ủy thác
  • Đầu tư dược phẩm
  • Đầu tư giáo dục
  • Đầu tư dược phẩm
  • Bảo trì
  • Cho thuê nhà kho
  • Nhà thầu vật liệu và thiết bị xây dựng